• Foto: Stephan Tellier

  Economie, wonen en voorzieningen

 • Foto: Stephan Tellier

  Economie, wonen en voorzieningen

 • Foto: Ton de Bruin

  Economie, wonen en voorzieningen

 • Foto: Stephan Tellier

  Economie, wonen en voorzieningen

 • Foto: Stephan Tellier

  Economie, wonen en voorzieningen

Economie, wonen en voorzieningen

Doel:
Versterken van uitbreidingsmogelijkheden van lokale bedrijven, zonder de negatieve effecten als leegstand en verrommeling. Het succes van logistieke bedrijven is groot maar staat onder druk door achterblijvende infrastructuur. Erkenning van grote ondernemerszin van (familie)bedrijven, die niet willen leunen op overheden en zelfstandig tot prestaties komen die hen tot belangrijke spelers op het wereldtoneel maakt. De bedrijven floreren dankzij hard werken door directies en betrokken medewerkers vooral woonachtig in de waard alsook door permanent innoveren en investeren om topspelers te blijven. Gedachten over verplaatsing van logistieke bedrijven om reden van verkeerscongesties zouden het paard achter de wagen spannen en leiden tot verlies van vitaliteit in de kernen.

 

Actie:
Een Ruimte-voor-Ruimte-regeling voor bedrijven die klem zitten in een bestaand bedrijventerrein: inleveren van bestaande metrages in ruil voor metrages elders. Overblijvende locaties kunnen worden ingezet voor kavelruil of transformatie. Nieuwe bedrijventerreinen realiseren op de best bereikbare plekken van de Krimpenerwaard. Verder door gemeenten prioritair behandelen van planologische aanvragen voor bedrijfsuitbreidingen.

 

Locatie:
Nader te bepalen.

 

Tijdslijn:
2019-2025.

 

Kostenindicatie:
€ 15.000.000.

 

Hoofdrolspelers:
Beide gemeenten.

 

Overige spelers:
Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard & ondernemers.

Doel:
Verhoging van het innovatief vermogen van de waard.

 

Actie: Creëren van broedplaatsen voor gildes (meester-gezel-leerling-verbanden), die aansluiten bij de hooggespecialiseerde producties in de waard. Samenwerking voor werkend leren tussen veelal familiebedrijven met technische universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen. Relatie leggen met Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard. Zoveel mogelijk aansluiten bij al lopende initiatieven.


Locatie
:
De hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2025.

 

Kostenindicatie:
P.m.

 

Hoofdrolspelers:
Ondernemers (initiator) & Gemeente Krimpenerwaard (facilitator/initiator).

 

Overige spelers:
Onderwijsinstellingen.

Doel:
Betere branding van bijzondere producten uit de waard alsook het karakteristieke (slagen)landschap.

 

Actie:
Ontwikkelen van een strategie voor positieve gebiedsbranding van buiten de waard amper bekende hooggespecialiseerde producties. Bedrijven als Stinis en Schilt zijn wereldspelers en in Nederland amper bekend. Antwoord op de vraag wat de Krimpenerwaard is, denkend aan Brainport Eindhoven, Food Valley Wageningen en Metal Valley Langstraat. Ontwikkelen van gepaste trots op prestaties, die ook wordt uitgedragen door overheden. Vergroten van zichtbaarheid ook bij omliggende gemeenten.

 

Locatie:
De hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2020.

 

Kostenindicatie:
P.m.

Hoofdrolspelers:
Ondernemers (initiator).

 

Overige spelers:
Beide gemeenten (facilitator), Stichting Krimpenerwaard marketing en promotie (facilitator), agrariërs, natuurorganisaties & bewoners.

Doel:
Scherp in beeld brengen van de werkelijke actuele en waarschijnlijk toekomstige woonbehoeften van de sterk uiteenlopende doelgroepen.

 

Actie:
Inventariseren van woonbehoeften inclusief woningen voor starters, voor ouderen, voor zorgbehoeftigen, voor alleenwonenden, groepswoningen, tiny houses, appartementen, et cetera. Gebruik maken van woonvisies van beide gemeenten. Relatie met Ruimte-voor-Ruimte-regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing. Verder gebruik maken van gegevens uit actueel onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek alsook van beide gemeenten en de woningcorporaties.

 

Locatie:
In- en uitbreidingslocaties bij kernen in de hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2020.

 

Kostenindicatie:
P.m.

 

Hoofdrolspelers:
Bewoners, jongeren & ouderen (initiator).

 

Overige spelers:
Woningcorporaties, Krimpenerwaardse bouwbedrijven, beide gemeenten & Provincie Zuid-Holland (facilitator).

Doel:
Anticiperen op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Gedragscode Natuur-inclusief Renoveren, waarin naar verwachting zal worden bepaald dat nieuwbouw en renovatie energieneutraal, klimaatadaptief en natuur-inclusief moeten zijn. Naar verwachting wordt het Bouwbesluit hierop aangepast.

 

Actie:
Versnellen van energieneutraal en klimaatadaptief bouwen bij nieuwbouw. Bepalen van kwalitatieve eisen aan nieuwe woningen in relatie tot klimaatadaptatie, energietransitie en natuurinclusiviteit in de context van het gebied. Verder nieuwe vormen van aanbestedingen, waarbij het inspelen op nieuwe behoeften (zoals levensloopbestendig) en nieuwe mogelijkheden eerder worden beloond. Bijvoorbeeld door de RAW-systematiek (opdrachtgever bepaalt tot in detail) naar prijsvragen (aanbieder komt met voorstellen).

 

Locatie:
De hele waard al dan niet in groter verband van beide regio’s.

 

Tijdslijn:
2019-2020.

 

Kostenindicatie:
Proceskosten.

 

Hoofdrolspelers:
Beide gemeenten (initiator) in samenspraak met bewoners en woningcorporaties.

 

Overige speler:
Provincie Zuid-Holland, Regio Midden Holland, Regio Rotterdam Den Haag, bewoners & ondernemers.

Doel:
Stimuleren van vraaggestuurde woningbouw en generen van meer duidelijkheid over de nut en noodzaak van uitbreiding van kernen en als die er is dan bepalen van de locaties. Hierbij meer rekening houden met andere functies om zo onderlinge (milieu)hinder en belemmeringen te voorkomen.

 

Actie:
Via een accuraat systeem bepalen van de behoefte aan soorten woningen, bepalen van de inbreidingscapaciteit per kern en afhankelijk daarvan bepalen van de uitbreidingscapaciteit van één of meer kernen uitgaande van eigen en nader te bepalen externe woonbehoefte.

 

Locatie:
De hele waard. Gemeente Krimpenerwaard streeft naar productie van tweehonderd woningen per jaar voornamelijk voor eigen behoefte. Gemeente Krimpen aan den IJssel verhoogt het aandeel sociale woningbouw (thans 39%) ter compensatie van verlaging ervan in Rotterdam.

 

Tijdslijn:
2019-2020.

 

Kostenindicatie:
€ 50.000 voor proces, bouwen van een app en een website en beveiliging van gegevens.

 

Hoofdrolspelers:
Beide gemeenten (initiator en realisator).

 

Overige spelers:
Woningcorporaties, bewoners, jongeren & Provincie Zuid-Holland (planologie/regelgeving).

Doel:
Impuls voor leefbaarheid en vitaliteit.

 

Actie:
In beeld brengen en op kaart zetten van behoeften van alle bewoners (jong, midden, oud, kerkelijk en niet kerkelijk) en ondernemers (diensten, producten en uitbreidingscapaciteit) aan (basis)voorzieningen. Betaalbaarheid is hierbij een factor van belang.

 

Locatie:
De hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2022.

 

Kostenindicatie:
Proceskosten.

 

Hoofdrolspelers:
Bewoners, jongeren & ondernemers (initiator).

 

Overige spelers:
Beide gemeenten (facilitator).