• Foto: Stephan Tellier

  Energie, infrastructuur en mobiliteit

 • Foto: Stephan Tellier

  Energie, infrastructuur en mobiliteit

 • Foto: Ton de Bruin

  Energie, infrastructuur en mobiliteit

 • Foto: Stephan Tellier

  Energie, infrastructuur en mobiliteit

 • Foto: Stephan Tellier

  Energie, infrastructuur en mobiliteit

Energie, infrastructuur en mobiliteit

Doel:
Een bij de Krimpenerwaard passende transitie naar niet-fossiele bronnen met zo mogelijk een overschot aan duurzame energie, dat in regionaal verband als onderhandelingsbasis kan worden ingebracht.

 

Actie:
Aan de hand van data over energieverbruik en kengetallen per vorm van energieproductie (wind, zon, bodem, et cetera) bepalen van een duurzame energiemix inclusief locatiekeuzen. Aansluitend op de lopende warmteanalyse. Beide gemeenten hebben zicht op het energieverbruik in de waard. In regionaal verband worden energie strategieën ontwikkeld.

 

Locatie:
Hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2022.

 

Kostenindicatie:
Proceskosten.

 

Hoofdrolspelers:
Bewoners & ondernemers (initiator).

 

Overige spelers:
Beide gemeenten & Provincie Zuid-Holland (facilitator).

Doel:
Vermindering van energieverbruik, wetende dat met één Petajoule besparing de noodzakelijke productie met drie Petajoules vermindert. Binnen de Europese Unie moeten lidstaten in 2030 32,5% minder energie verbruiken dan in 2005. Zie ook het Nationale Klimaatakkoord.

 

Actie:
Ontwikkelen van een strategie voor drastische vermindering van de energiebehoefte in de waard. Diverse initiatieven zijn al genomen: Waardzaam voor ondernemers, Duurzaam Bouwloket (Gemeente Krimpenerwaard) en WoonWijzerWinkel (Gemeente Krimpen aan den IJssel) voor bewoners en Energiebesparing Agrarische Bedrijven voor agrariërs. Betrekken van aanwezige energiebedrijven en -organisaties kan behulpzaam zijn bij realisatie van de opgave.

 

Locatie:
Hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2020.

 

Kostenindicatie:
Proceskosten.

 

Hoofdrolspelers:
Bewoners & ondernemers in samenspraak met woningcorporaties en huurdersverenigingen (alle initiator).

 

Overige spelers:
Beide gemeenten (facilitator) & energiebedrijven en -organisaties.

Doel:
Een aantrekkelijke organisatievorm voor organische energietransitie. Ter inspiratie voorbeelden in Denemarken en inmiddels ook in Nederland, waarbij een deel van de opbrengsten (Denemarken 50%, Windenergie A16 25%) ten goede komen aan de bewoners van een gebied.

 

Actie:
Opzetten en/of uitbouwen van één of meer organisaties (bijvoorbeeld nieuwe en/of bestaande gebieds- of energiecoöperaties) van waaruit wordt geïnvesteerd en waarin energiebaten ten goede komen. Aanzetten zijn er al in de vorm van een Krimpense energie coöperatie en met de komst van windturbines in de Stormpolder ontstaat een wind coöperatie.

 

Locatie:
Hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2020.

 

Kostenindicatie:
Proceskosten.

 

Hoofdrolspelers:
Bewoners & ondernemers in samenspraak met Waardstroom.

 

Overige spelers:
Beide gemeenten voor gebruik van energieloketten (facilitator), Provincie Zuid-Holland (facilitator) & kennisinstituten zoals Waardzaam.

Doel:
Aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid binnen de waard en van de waard naar de omgeving en andersom.

 

Actie:
Realiseren van mobiliteitsverbeteringen voor de Krimpenerwaard met inbegrip van alle bestaande en nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit. Naast een tweede oeververbinding valt te denken aan een bypass Lekdijk Noord-Tiendweg-rotonde N210, opwaardering kruising N210 Nieuwe Tiendweg, fietstunnel N210 Bergambacht-Dijklaan, fietstunnel N210 Schoonhoven-nabij rotonde Kerkweg en een tweede rotonde Stolwijk N207-Hortensialaan.

 

Locatie:
Hele waard met omgeving.

 

Tijdslijn:
2019-2030.

 

Kostenindicatie:
€ 40.000.000.

 

Hoofdrolspelers:
Provincie Zuid-Holland (initiator), Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Regio Midden Holland & beide gemeenten.

 

Overige spelers:
Bewoners, ondernemers & Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Doel:
Aanpak van de problematiek op de Algeracorridor door betere verbinding van de waard met de omgeving van Rotterdam.

 

Actie:
In de lopende Pré-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam (onder gezamenlijk opdrachtgeverschap van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Rotterdam en Gemeente Den Haag) worden drie oeververbindingen onderzocht op hun merites: ten westen en ten oosten van de Brienenoord en een westelijke verbinding ter hoogte van de stadshavens. Omdat de oeververbinding Krimpenerwaard-Ridderkerk naar verwachting minder scoort op andere opgaven (bijvoorbeeld ruimtelijk-economische en sociaal-economische opgaven) dan de stadsbruggen, is het de vraag of de oeververbinding als voorkeursalternatief wordt gekozen. Hoewel twijfels bij leden van de Tafel van Verkenning is een mogelijk alternatief om een tweede oeververbinding over de Hollandsche IJssel te realiseren vanuit de Stormpolder naar Capelle aan den IJssel en/of een brugverbinding over de Lek ter hoogte van de N207-N479 of N210-N216. Om de doorstroming op de Algeracorridor in elk geval te kunnen verbeteren wordt gezocht naar een pakket maatregelen. Dit pakket maakt deel uit van de bestuurlijke besluitvorming over de start van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.

 

Locatie:
Zuidwesten van de waard vanuit bijvoorbeeld Ridderkerk.

 

Tijdslijn:
2019-2020.

 

Kostenindicatie:
P.m.

 

Hoofdrolspelers:
Provincie Zuid-Holland (initiator),Ministerie van Infrastructuur en Transport (realisator via Rijkswaterstaat) & Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

 

Overige spelers:
Beide gemeenten, Gemeente Capelle aan den IJssel, bewoners & ondernemers.

Doel:
Betere fietsnetwerken alsook wandelroutes en ruiterpaden binnen en om de waard in algemene zin en fietsnetwerken naar scholen in het bijzonder.

 

Actie:
Voor zowel bewoners als recreanten uitwerken van fietsnetwerken -en waar mogelijk wandel- en ruiterroutes- binnen de waard en tussen de waard en omgeving. In relatie tot KIJK kan worden onderzocht of een tijdelijke ontsluitingsweg later als fietsverbinding kan worden gebruikt. Waar mogelijk in combinatie met of aanvullend op fietsnetwerken uitbreiden van wandel- en ruiterpaden. Aandachtspunt hierbij is dat de tijdelijke ontsluitingsweg dwars door het Natuur Netwerk Nederland loopt. Gemeente Krimpenerwaard werkt al aan een verbinding Benedenkerk-Beijerse. Andere verbeterpunten die al op het netvlies staan zijn fietstunnels N210 Bergambacht-Dijklaan en N210 Schoonhoven-nabij rotonde Kerkweg.

 

Locatie:
Zie kaart.

 

Tijdslijn:
2020-2025.

 

Kostenindicatie:
€ 20.000.000.

 

Hoofdrolspelers:
Beide gemeenten (initiator en realisator) & Provincie Zuid-Holland (facilitator).

 

Overige spelers:
Omliggende gemeenten, verenigingen voor fietsers, wandelaars en ruiters, bewoners, jongeren & ondernemers.

Doel:
Verbeteren van de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard met de omgeving door betere ontsluiting en verbinding voor (snel)fietsen, benutting van mogelijkheden voor energieopwekking, batterij-oplading en vergroting van waterveiligheid.

 

Actie:
Onderzoeken van mogelijkheden van een karakteristieke overkapte snelfietsroute op palen dwars door de waard naar voorbeeld van de Vision E3 (Elevated, Electric, Efficient van autofabrikant BMW). Op de overkapping zonnepanelen en regelmatige toegangswegen voor gebruik bij calamiteiten met water. Stimuleren van verplaatsing via snelle fietsen. De route verbindt kernen met elkaar en met knooppunten voor openbaar vervoer die tot 20 km van het gebied liggen. Binnen een half uur zijn zo stations goed bereikbaar. Denk aan snelfietsroutes A3 (Dordrecht-Amsterdam) en A12/A15 (Rotterdam-Utrecht).

 

Locatie:
In ontwerpstudie nader te bepalen.

 

Tijdslijn:
2019-2020 onderzoeken.

 

Kostenindicatie:
€ 160.000 voor het onderzoek.

 

Hoofdrolspelers:
Beide gemeenten (initiator) & Provincie Zuid-Holland (facilitator en investeerder).

 

Overige spelers:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, investeerders (facilitator en/of realisator), natuurorganisaties, bewoners & ondernemers.

Doel:
Stimuleren van gebruik van openbaar vervoer om zo (bestaande) infrastructuur beter te benutten.

 

Actie:
Verbeteren van openbaar vervoer over water en land, inzetten van busjes en bussen ook op tijden waarop jongeren uitgaan en aanleggen van transferia voor de overstap van auto naar openbaar vervoer. Concreet valt te denken aan verplaatsing van busstation Krimpen aan den IJssel naar langs de N210, opwaardering van de waterbushalte Stormpolder en verhoging van de frequentie van waterbussen. Essentieel is dat er voldoende vraag bestaat om kostendekkende diensten te kunnen aanbieden.

 

Locatie:
Nader te bepalen.

 

Tijdslijn:
2020-2025.

 

Kostenindicatie:
€ 20.000.000.

 

Hoofdrolspelers:
Provincie Zuid-Holland (initiator), Metropoolregio Rotterdam Den Haag, beide gemeenten (facilitator) en ondernemers (realisator).

 

Overige spelers:
Omliggende gemeenten, bewoners & jongeren.

Doel:
Met dezelfde infrastructuur toch minder congesties.

 

Actie:
Uitwerken van een innovatieve en integrale mobiliteitsmix met inbegrip van apps om de spits te mijden, flexwerkplekken, kinderopvang, et cetera. Aansluiten op gemeentelijke plannen. Voortborduren op het tienpuntenplan van beide gemeenten, waarin aandacht voor venstertijden voor vervoer, beperkingen in tonnage, deelfietsen, scholingsfaciliteiten in de waard, et cetera.

 

Locatie:
De hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2022.

 

Kostenindicatie:
Proceskosten.

 

Hoofdrolspelers:
Bewoners & ondernemers (initiator).

 

Overige spelers:
Provincie Zuid-Holland & beide gemeenten (facilitator)